Udostępnianie map

Udostępnianie materiałów i przyjmowanie wniosków odbywa się w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30.
Wnioski na mapy i inne materiały można składać korzystając z formularza, który po wypełnieniu należy dostarczyć:

w formie pisemnej, w oryginale zawierającym własnoręczny podpis, osobiście do siedziby Ośrodka albo pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji i Kartografii, 91-423 Łódź, ul. Solna 14

lub

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym przesłanego na adres: mapy@lodzkie.pl

Uwaga: nie będą realizowane wnioski lub zgłoszenia prac przesłane faksem !

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  zostanie zrealizowany dopiero po wpłacie należnej opłaty na konto bankowe wskazane  przez Wydział – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Do góry