Zasób

Na podstawie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5 września 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1183).

 

W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone:

1) Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy;

2) operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją bazy danych, o której mowa w pkt 1, oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów;

3) mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy oraz inne mapy topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa;

4) materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

5) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie geodezji i kartografii.

oraz materiały wchodzące w skład zasobu wojewódzkiego przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, w tym między innymi:

fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim,

wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim, a w szczególności:

  • dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,
  • diapozytywy wydawnicze map tematycznych.

mapy topograficzne drukowane,

duplikaty diapozytywów wydawniczych map topograficznych,

mapy tematyczne drukowane,

bazy danych systemów zarządzających zasobem wojewódzkim,

dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób wojewódzki,

inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

Do góry