Udzielanie koncesji

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Przedmiot sprawy

Marszałek Województwa udziela koncesji na wydobywanie:

 1. kopalin ze złóż objętych własnością górniczą w zakresie dotyczącym wód leczniczych, wód termalnych i solanek,
 2. kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej o powierzchni przekraczającej 2 ha,
 3. kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 2 ha,
  w przypadku, gdy planowane wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym przekroczy 20 000 m³, albo gdy działalność będzie prowadzona z użyciem środków strzałowych.

Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana dopiero po uzyskaniu koncesji.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać następujące informacje:

 1. dane wnioskodawcy (nazwa firmy) przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję, oznaczenie jego adresu albo miejsca zamieszkania oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o wpisie
  do CEIDG, o ile przedsiębiorca taki numer lub taką informację posiada,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adres korespondencyjny wszystkich wspólników,
 4. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów
  i budynków,
 5. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 6. czas, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 7. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności,
 8. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 10. rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, w tym złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 11. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
 12. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących
  i współwystępujących, użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,
 13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego (miejscowość, gmina, powiat), nazwa obszaru i terenu górniczego, powierzchnie, zestawienie współrzędnych punktów załamania granic obszaru i terenu górniczego,
 14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód
  do górotworu.

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć: 

 1. dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności (w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, w tym np.: aktualny wyciąg z KRS, zaświadczenie z CEIDG, umowa spółki w przypadku spółki cywilnej, wyciągi z rachunków bankowych, bilanse, sprawozdania finansowe, umowy kredytowe lub ich promesy itp.),
 2. wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 3. dowody istnienia prawa:

do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy (np. dowody poniesionych kosztów uzyskania informacji geologicznej (dokumentacji), umowy kupna informacji geologicznej, oświadczenie o prawach
do informacji geologicznej)

przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (np. umowa kupna lub dzierżawy, umowa przyrzeczenia oraz mapa ewidencyjna gruntów z naniesionymi granicami złoża, projektowanego obszaru i terenu górniczego oraz granicą własności gruntów wnioskodawcy),  

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczną),
 2. kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji wraz z dodatkami),
 3. projekt zagospodarowania złoża (2 egzemplarze),
 4. mapy obszaru i terenu górniczego (10 egzemplarzy mapy sporządzonej zgodnie wymogami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem granic obszaru i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania w/w obszarów,
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wynosi 616,00 zł, a za wydanie decyzji w sprawie zmiany warunków koncesji opłata wynosi 50% stawki za udzielenie koncesji.
 2. Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł
 3. Opłata za wydanie decyzji – 10,00 zł
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na następujące konto:

Urząd Miasta Łodzi, Oddział Finansowy, ul Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata powinna być wniesiona najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tytuł opłaty np.: udzielenie / zmiana koncesji złoża (nazwa złoża)

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych

al. Piłsudskiego 8 

90-051 Łódź

Termin i sposób załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku oraz po wydaniu uzgodnienia przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydawana jest decyzja koncesyjna. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku koncesyjnego.

Osoby udzielające informacji

Krzysztof Kociszewski 42 663 36 45

Marta Kuriata – Kargul 42 663 36 43

Anna Rulka – Boncler  42 663 36 45

Agata Walaszczyk 42 663 36 43

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. z 2014 r. poz. 1469)
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. z 2012 r. poz. 511)

Dodatkowe informacje

 1. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.
 2. W postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża stronami postępowania administracyjnego są wnioskodawca oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych położonych w granicach projektowanego obszaru górniczego.
Do góry