Zestawienie zbiorcze EGiB

Zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Wojewódzkie zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją, sporządzane jest na dzień 1 stycznia każdego roku na podstawie wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali.

Zbiorcze zestawienie gruntów wykazuje pola powierzchni wynikające z ewidencji oraz pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, a także różnice między tymi powierzchniami.

Pole powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określone jest z precyzją do 1 ha.

W cyklach dwurocznych do zbiorczych zestawień gruntów, dołącza się wykazy użytków rolnych oraz lasów zawierające pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe

Pobierz zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków  województwa łódzkiego.

Pobierz zestawienie dla województwa rok 2020

Pobierz zestawienie dla powiatów rok 2020

Pobierz zestawienie dla województwa rok 2015

Pobierz zestawienie dla powiatów rok 2015

 

Do góry