Mapy glebowo-rolnicze

Mapa glebowo – rolnicza w skali 1:5000
Mapa glebowo – rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.
Treść mapy glebowo – rolniczej:
– kompleksy rolniczej przydatności gleb,
– typ genetyczny gleby (podtyp),
– skład mechaniczny i głębokość zalegania warstw profilu glebowego.

Wykorzystanie treści dokumentacji glebowo – rolniczej wykracza poza potrzeby rolnictwa, mapa glebowo – rolnicza jest wykorzystywana w określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennym, prowadzeniu prac ziemnych, szeroko rozumianej ochronie gleb, a także ich waloryzacji; jest używana w procesie fundamentowania budynków oraz w procesie przekształcania działki rolnej lub leśnej w budowlaną.

Mapa glebowo – rolnicza udostępniana jest w formie elektronicznej:
– zeskanowane arkusze map glebowo – rolniczych w formacie TIF, w PUWG 1992 lub PUWG 2000, z obszaru województwa łódzkiego, rozdzielczość plików – 400 dpi; analogowe mapy glebowo-rolnicze sporządzono na podstawie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz badań gleboznawczo-rolniczych wykonanych w latach 1956-1977; pliki metadanych w formacie XML zawierające zagregowane informacje dla obszarów poszczególnych powiatów,
– pliki wektorowe w formacie programu EWMAPA, shp, gdb dla obszaru województwa łódzkiego, wykonane w latach 2004-2017 roku, opracowane w PUWG 1992.

glebowe_raster przykład mapy glebowo-rolniczej rastrowej

glebowe_wektor

przykład mapy glebowo-rolniczej wektorowej

Do góry