Wnioski

 • Wzór wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.).

pobierz wniosek o udostępnienie materiałów (250KB, pdf)     

pobierz wniosek o udostępnienie materiałów (25KB, xlsx)

 • Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym udostępnianych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 57, ze zm.) podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

 


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z:

 • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 1. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą:
 • operatorzy pocztowi oraz kurierscy dostarczający korespondencję związaną ze sprawą lub wnioskiem,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić Pani/Pana dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane będą przechowywane przez okres:

Zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii archiwalnej (B5).

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania wniosku. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku.
post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
footnotes:
Do góry