Wnioski

  • Wzór wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990).

pobierz wniosek.pdf       pobierz wniosek.xlsx

  • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070, ze zm.) podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

 


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z:

– ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

– rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

  1. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą:

– operatorzy pocztowi dostarczający korespondencję związaną ze sprawą lub wnioskiem,

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT,

– podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii archiwalnej.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO.
  3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania wniosku. Niepodanie wymaganych danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji wniosku.
post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry