Zasób

Na podstawie art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań marszałka województwa.

Zakres materiałów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny określa rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183).

W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone:

1) Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy;

2) operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją bazy danych, o której mowa w pkt 1, oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów;

3) mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy oraz inne mapy topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa;

4) materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

5) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie geodezji i kartografii.

oraz materiały wchodzące w skład zasobu wojewódzkiego przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, w tym między innymi:

fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim,

wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim, a w szczególności:

  • dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,
  • diapozytywy wydawnicze map tematycznych.

mapy topograficzne drukowane,

duplikaty diapozytywów wydawniczych map topograficznych,

mapy tematyczne drukowane,

bazy danych systemów zarządzających zasobem wojewódzkim,

dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób wojewódzki,

inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry