RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Geoportalu Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
  4. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą:operatorzy pocztowi dostarczający korespondencję związaną ze sprawą lub wnioskiem, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii archiwalnej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania wniosku o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie podanie wymaganych danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji wniosku.
post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry