Cel i przedmiot

Cele projektu: poprawa dostępności do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców i urzędy na terenie województwa łódzkiego.

Obecne braki w szybkim dostępie do wiarygodnej i pełnej informacji o przestrzeni województwa mają negatywny wpływ na powodzenie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Sytuacja taka powoduje, iż koszt i czas pozyskania informacji spełniającej kryteria wysokiej jakości jest bardzo duży, wskutek czego gospodarka regionu nie wykorzystuje w sposób optymalny swoich szans. Ponadto brak informacji regionalnej, często w powiązaniu z ponadregionalną nie daje możliwości podejmowania trafnych decyzji administracyjnych bądź gospodarczych. Koniecznym jest więc udostępnienie wiarygodnej i pełnej informacji szerokiemu gronu odbiorców. Informacja taka powinna być łatwa w pozyskaniu również dla przeciętnego odbiorcy.

Brak elektronicznej wersji map i innych dokumentów przechowywanych w jednostkach służby geodezyjnej i kartograficznej, brak elektronicznych systemów udostępniania takich danych podmiotom zewnętrznym – co generuje z kolei następne problemy : niebezpieczeństwo utraty zasobów dokumentacji urzędowej, trudny dostęp do danych, negatywny wpływ na powodzenie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz brak koordynacji we wzajemnej współpracy i wymianie informacji pomiędzy jednostkami informacji publicznej, nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz nieefektywne wykorzystanie czasu pracy urzędników. Istotnym problemem jest również długi czas załatwiania spraw i pozyskiwania informacji i dokumentów, pomyłki proceduralne oraz zaginięcia papierowych dokumentów, brak powszechnego dostępu do informacji przestrzennych poprzez Internet – co rzutuje na niską świadomość obywateli.

Niniejszy projekt ma za zadanie zniwelowanie w/w problemów poprzez poprawę dostępności do informacji przestrzennej.

Mając na uwadze redukcję wysiłków i kosztów związanych z pozyskiwaniem i aktualizacją  danych opracowano koncepcję Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Wdrożenie tego systemu kompleksowo uporządkuje sprawy związane z tworzeniem, utrzymaniem i korzystaniem z zasobów danych przestrzennych gromadzonych przez instytucje administracji publicznej działające w regionie.

Przedmiotem projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” jest rozbudowa infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Jest to system informatyczny, umożliwiający pozyskiwanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych opisanych atrybutami. System informacji Przestrzennej (SIP) nazywany również GIS (Geografic Information System), to jak najszerzej pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych.

RSIP ma upsrawnić zarządzanie przestrzenią, planowanie rozwoju regionu oraz symulację i analizę zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych, dysponującym możliwością udostępniania zagregowanej, interdyscyplinarnej informacji. System Informacji Przestrzennej pozwala na uporządkowanie, ujednolicenie i usystematyzowanie danych. Dodając informacje o lokalizacji pozwala na wizualizację informacji na mapie. System komend pozwala na zarządzanie, przetwarzanie i analizowanie danych tak, aby produkt finalny spełniał oczekiwanie użytkownika, a co najważniejsze odpowiadał na postawione zapytania. Rozdział informacji na warstwy tematyczne pozwala na uzyskanie aktualnie potrzebnych danych. Pozwala to pogodzić czytelność mapy z przedstawieniem maksymalnej ilości informacji. W/w system GIS pozwala na wyselekcjonowanie tylko niezbędnych informacji oraz stworzenie mapy, która w każdej chwili może być wydrukowana.

Dzięki projektowanemu systemowi informatycznemu, opisywanemu w tym projekcie wszystkie czynności, które w chwili obecnej realizują Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostaną w znacznym stopniu zautomatyzowane, przyspieszone i zinformatyzowane. W ten sposób zwiększy się skuteczność, jakość i efektywność podejmowanych przez pracowników działań. Budowa RSIP w województwie łódzkim zostanie zrealizowana m.in. poprzez zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, a także oprogramowania, służących temu celowi, a także system działań zleconych.

Projekt ma charakter grupowy. Koncepcja grupy projektów  przewiduje istnienie w sieci niezależnych serwerów baz danych i serwerów domen oraz repozytorium danych. Partnerzy projektu muszą być wyposażeni w serwer , który zabezpieczy wymianę danych wewnątrz instytucji poprzez sieć Intranetu oraz stację służącą  wymianie danych poprzez sieć Internetu. Repozytorium danych umiejscowione w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Departament Geodezji i Kartografii będzie gromadził dane rastrowe, wektorowe, tekstowe, obrazowe, ortofotomapy oraz sceny satelitarne zarówno będące w zasobach wodgik jak i innych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Systemy regionalne zostaną włączone w ciąg inwestycji na poziomie województwa, zapewniając przepływ i wymianę danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

System będzie zapewniał ramy integracji na poziomie zadań wszystkich systemów branżowych funkcjonujących w regionie.

ue

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry