Realizacja zadań

W ramach projektu złożono 23 wnioski o płatność.

 
Wnioski o płatność – złożone Wnioski o płatność – rozliczone
% wnioskowanej do rozliczenia kontraktacji % rozliczonej kontraktacji
100 100

 

Poniżej tabela prezentująca procent realizacji zadań wg kategorii kosztów sporządzona na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.

 

 

 

Procent realizacji w poszczególnych latach trwania projektu
Cele zadania 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI Koordynacja wszelkich prac związanych z przygotowaniem projektu. Partnerzy projektu koordynują prace związane z przygotowaniem projektu w częściach ich dotyczących. Na podstawie umów i porozumień zobowiązani byli do: podjęcia współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu grupowego, umieszczenia swojej części projektu w wieloletnich planach inwestycyjnych, zabezpieczenia środków finansowych w uchwale budżetowej na wydatki związane z przygotowaniem i realizacją swojej części projektu grupowego. 91,1 98,5 98,50 98,38 98,38 99,76 100
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Sprawna organizacja projektu, koordynacja działań, nadzór zgodności realizacji projektu z harmonogramem i budżetem, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego będącymi Partnerami projektu, raportowanie przebiegu realizacji projektu, przygotowywanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją w ramach projektu. 7,36 21,91 40,59 67,73 88,45 95,31 100
PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE Stworzenie odpowiednich warunków technicznych, administracyjnych i prawnych sprzyjających udostępnianiu i efektywnemu wykorzystaniu informacji przestrzennej w regionie łódzkim. 12,18 19,57 24,82 75,86 98,78 99,79 100
ZAKUP SPRZĘTU Stworzenie odpowiednich warunków technicznych, administracyjnych i prawnych sprzyjających udostępnianiu i efektywnemu wykorzystaniu informacji przestrzennej w regionie łódzkim. 33,33 43,50 54,32 72,11 81,59 93,35 100
BAZY DANYCH I OPROGRAMOWANIE Przetworzenie zbiorów do postaci cyfrowej. Digitalizacja zasobów geodezyjnych, poprawa jakości danych i stworzenie dostępu do systemu informacji przestrzennej przez Internet, co pozwoli zdywersyfikować drogi dostępu obywateli do usług publicznych i przyczyni się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Usprawnienie kontaktów urząd – obywatel, poprzez rozwój elektronicznych usług dla ludności. Rozbudowa już istniejących i przygotowanie nowych serwisów map interaktywnych, przede wszystkim związanych z udostępnianiem danych przetworzonych i pozyskanych w ramach projektu. 9,78 29,03 42,96 64,80 71,34 99,57 100
SZKOLENIA Zwiększenie efektywności pracy urzędników poprzez poprawę warunków pracy. Przyspieszenie realizacji spraw w urzędzie. Umiejętne i sprawne stosowanie nowoczesnych technologii geomatycznych i teleinformatycznych. 20,06 20,06 22,89 30,28 46,76 48,94 100
INFORMACJA I PROMOCJA Rozpowszechnianie informacji o projekcie. 0 8,56 23,08 49,04 66,75 68,33 100
OGÓŁEM 15,6 31,5 44,02 66,39 74,80 97,78 100

ue

 

Do góry