GGK na Konwencie Marszałków w Łodzi

W drugim dniu Konwentu Marszałków Województw RP (Łódź, 16-17 kwietnia 2009 r.) główny geodeta kraju Jolanta Orlińska omówiła zadania dla administracji rządowej i samorządowej na najbliższy okres.

Realizacja Dyrektywy INSPIRE będzie miała wkrótce swój wymiar prawny w postaci ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i odpowiedniego „oprzyrządowania” w rozporządzeniach wykonawczych. Oczekuje się, że polska infrastruktura informacji przestrzennej – budowana zgodnie z dyrektywą INSPIRE i wspomnianą ustawą jako część infrastruktury europejskiej – ułatwi samorządom formułowanie strategii i prowadzenie polityki rozwoju regionalnego, a także realizację zadań dotyczących w szczególności gospodarki przestrzennej oraz rozbudowy sieci komunikacyjnych. Wspólne ogólnokrajowe i ogólnoeuropejskie rozwiązania technologiczne w zakresie informacji przestrzennej zwiększą efektywność rozwijanych przez samorządy wojewódzkie regionalnych geoportali, systemów i infrastruktur informacji przestrzennej. Prace w tym zakresie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby stanowiły wkład samorządów województw do realizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zbieżność potrzeb informacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym powinna stać się podstawą partnerskiej współpracy między organami rządowymi i marszałkami województw w ramach zakreślonych tą ustawą.

 

W referacie „Rola przestrzennych baz danych w rozwoju regionów” Jolanta Orlińska podkreśliła znaczenie użytkowej formy danych przestrzennych dla inwestycji i w planowaniu przestrzennym. Jednocześnie zwróciła uwagę na istotne znaczenie stanu ewidencji gruntów i budynków dla tempa realizacji inwestycji drogowych, a w szczególności zgodności zawartych w tej ewidencji informacji określających przebieg granic nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że zachodzi potrzeba podjęcia pilnych działań o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym, mających na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod kątem tych potrzeb. Kilka województw przedstawiło stanowiska w sprawach organizacyjnych, instrumentów prawnych i zabezpieczenia większych środków finansowych na realizację zadań wynikających z INSPIRE. Samorządy wojewódzkie oczekują też ścisłej współpracy ze strony odpowiednich służb administracji rządowej w tworzeniu systemów informacji przestrzennych. Płaszczyzną takiej współpracy są już powstające Rady Programowe RSIP (w woj. łódzkim działa od grudnia 2008 r.).

Do góry