Stanowisko Konwentu Marszałków w sprawie znaczenia informacji przestrzennej

 Dwudniowe posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP rozpoczęło się 18 czerwca 2009 r. w Hotelu „Mościcki” w Spale. Uczestniczą w nim m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska, wiceminister SWiA Witold Drożdż oraz główny geodeta kraju Jolanta Orlińska. GGK omówiła zadania marszałków województw wynikające z dyrektywy INSPIRE.

Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko w sprawie znaczenia informacji przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego. Marszałkowie województw RP, uznając pozytywny kierunek rozwiązań prawnych w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, oczekują na konsekwentne eliminowanie barier organizacyjnych, technicznych i finansowych w dostępie do informacji przestrzennej. Przyjęte regulacje prawne powinny przyczynić się także do eliminowania zjawiska jednoczesnego pozyskiwania i przetwarzania tych samych danych przestrzennych przez różne podmioty publiczne i w rezultacie, w skali całego kraju, przynieść oszczędności w wydatkach publicznych. Konwent Marszałków zwraca jednak uwagę, że skutkiem proponowanych rozwiązań będzie również zmniejszenie przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowiącego obecnie główne źródło finansowania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, przy jednoczesnym nałożeniu na starostów i marszałków województw nowych obowiązków w tej dziedzinie. Powyższe okoliczności, według stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP, powinny zostać uwzględnione w budżecie państwa na rok 2010 oraz lata następne.

 

Po zakończeniu Konwentu wszystkie przedstawione prezentacje dostępne będą na stronie internetowej www.konwent.lodzkie.pl.

Do góry