Projekt budowy Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego

W chwili obecnej serwis edycyjny udostępniony jest tylko wewnętrznie w DGiK i WODGiK. Pod koniec 2009 roku baza danych została zasilona w dane z kilku gmin celem przeprowadzenia testów na aplikacji. Faza ta przysporzyła wiele uwag jak i pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia. W obecnym momencie skończyły się wszelkie pilotaże i testy wydajnościowe. W bieżącym roku nastąpi rozpisanie przetargu na budowę aplikacji do aktualizacji Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego. Kolejnym krokiem będzie masowe zasilanie bazy danych i udostępnienie aplikacji gminą. Etap ten planowany jest w połowie roku.
W bieżącym roku 2010 zakupione zostaną kolejne serwery i urządzenia sieciowe. Cały projekt rozpisany jest na kilka lat i przez cały ten okres przewidziane są kolejne fazy rozbudowy infrastruktury RSIP.

 

Informacja o Projekcie 2007-2013 – 15.01.2010r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 30 645 674,20 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 20 000 000,00 PLN
Wkład własny: 10 645 674,20 PLN
Okres realizacji: 2007-2013

Partnerzy Projektu:
Województwo Łódzkie – Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski w Łodzi , Powiat Łaski, Powiat Łowicki, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Opoczyński, Powiat Piotrkowski, Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Powiat Tomaszowski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Zgierski, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Łódź.

Informacja o Projekcie
Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” ujęty jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwiającego pozyskiwanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców i urzędy na terenie województwa łódzkiego.

Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do kompleksowego i systemowego uporządkowania spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i korzystaniem z zasobów danych przestrzennych gromadzonych przez instytucje działające w regionie, szczególnie instytucje administracji publicznej.

Całkowita wartość projektu dla partnera – DGiK : 13 536 674,20 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR dla partnera – DGiK: 8 848 923,92 PLN
Wkład własny partnera – DGiK: 4 687 750,28 PLN
Okres realizacji projektu dla części realizowanej przez partnera – DGiK: 2007-2013

Do góry