Nowe przepisy w geodezji i kartografii

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 z 2010r., poz. 489) część zbiorów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega nieodpłatnemu udostępnieniu organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia – marszałka województwa w zakresie zasobu wojewódzkiego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz.1287).

Do góry