Analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie łódzkim na przestrzeni lat 2002 – 2010

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) do zadań Marszałka Województwa należy w szczególności: analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zobacz analizę opartą na wojewódzkich zestawieniach zbiorczych.

woj_lodzkie2002_2010_str.pdf

Do góry